Mystical Goddess Rev. Sherry Scott – 4-18-2016

Psychic Medium Kathleen Moore – 4-11-2016

Mary Judd International Medium – 4-4-2016

Anayah Joi Holilly – 3-21-2016

Clairvoyant Debbie (Nagioff) Maya – 3-14-2016

Mary Judd International Clairvoyant … – 3-8-2016

Lisa Intuitive Medium- 3-7-2016

Psychic Medium Sandra Dawn- 2-29-2016

Kelly Jo Monaghan an Intuitive Psychic Medium – 2-22-2016

Dorothy Holder from the hit show.. – 2-15-2016

Reverend Raven – 1-11-2016